Algemene verkoopsvoorwaarden


 1. Wij zijn niet gebonden door onze offerten. De overeenkomst wordt slechts als vast en geldig aanzien na onze schriftelijke aanvaarding van de bestelling aan ons overgemaakt.
 2. Indien een door ons aanvaarde bestelling, buiten ons toedoen door de medecontractant geheel of gedeeltelijk mocht worden teniet gedaan, zal de medecontractant gehouden zijn de schade voortvloeiende uit de annulatie te vergoeden. Deze wordt overeenkomstig bepaald op 35% van de prijs der bestelde werken of goederen. Artikel 1152, opgegeven bij art. 5 W23/11/98, van het Burgerlijk Wetboek is hieromtrent van toepassing.
 3. De aangeduide termijnen zijn niet bindend, en hebben slechts een aanwijzend karakter. In geen geval kunnen zij aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking der overeenkomst ten onze laste.
 4. Alle goederen reizen op risico van de klant, zelfs ingeval wij zouden gehouden zijn franco te verzenden, aan huis te bestellen en in alle andere gevallen.
 5. Het reizen van onze aangestelde met de wagen van de klant, geschiedt op risico van deze laatste.
 6. Alle klachten op onze leveringen of werken kunnen slechts in aanmerking genomen worden, wanneer zij ons uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven toekomen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
 7. Onze lokalen (berg- en werkplaatsen) zijn tijdens de wintermaanden niet verwarmd. Het behoort de klant ervoor te zorgen dat zijn motorrijtuig voorzien is van de nodige antivriesproducten . Welkdanige vriesschade valt dienvolgens buiten onze verantwoordelijkheid.
 8. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Deinze, zonder korting.
 9. Om in aanmerking te kunnen genomen worden, moeten de klachten op facturen ons uiterlijk 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toekomen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
 10. Bij niet-betaling op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege een intrest op van 10% per jaar, zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is. Eventuele afkortingen worden steeds eerst ter aanzuivering van de vervallen rente beschouwd.
 11. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldensaldo verhoogd met 10% met een minimum van 75,00 € en een maximum van 1.860,00 € zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 12. De geleverde goederen blijven onze volledige eigendom tot volledige betaling ervan, eventuele verwijlsrente en verhogingsbeding inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 BW. Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud, zijn alle risico’s betreffende het goed aan de koper onmiddellijk overgedragen.
 13. Voor alle geschillen zijn alleen de gerechten van ons ressort bevoegd d.w.z het Vredegerecht van ons kanton en de Rechtbank van eerste aanleg of de Rechtbank van koophandel van ons arrondissement. Enkel wij kunnen hiervan afwijken.


Waarborgen

 • De verkoper waarborgt het geleverde materiaal tegen elk gebrek of fout door ons erkend gedurende een periode van zes maanden, te rekenen vanaf de dag dat het materiaal ter beschikking van de koper gesteld wordt.
 • De waarborg van de verkoper bepaalt zich uitsluitend tot de herstelling of vervanging in zijn werkhuizen van de door zijn technische dienst als defect erkende onderdelen.
 • Het maakloon van gebeurlijke demontage en montagewerken, evenals de vervoer -en verpakkingskosten vallen in alle geval ten laste van de koper. Onze waarborg is, volgens uitdrukkelijke overeenkomst strikt bepaald binnen de hierboven omschreven grenzen.
 • We dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen, beschadigingen of averij, opgelopen ten gevolge van een fout in het materieel en kennen geen enkele vergoeding noch schadeloosstelling toe, voor het stilvallen, stopzetting, werkloosheid, schade of andere om het even welke oorzaken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of gebreken, die te wijten zijn aan onvoldoende onderhoud, aan een normale slijtage aan een verkeerdelijk gebruik en foutieve montage der toestellen, aan gebrek en toezicht of nalatigheid aan een herstelling of verandering door derden uitgevoerd.
 • Voor leveringen die niet van onze fabricatie zijn: gelden alleen de door de leverancier bepaalde waarborgen overeenkomsten. Worden in het bijzonder niet door onze waarborgen gedekt: alle laswerken.
 • Injectiepompen en injectors worden niet door onze waarborgduur gedekt, daar hun gaaf behoud afhankelijk is van de filters en van de gebruikte brandstof. We kunnen dienvolgens alleen de goede werking van deze delen garanderen op het ogenblik der levering.
 • Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden: voor ongevallen of beschadiging aan onderdelen, vastgesteld of opgelopen tijdens de herstellings –en revisiewerken, zoals scheuren, breuken van cilinders of klepzitttingen als gevolg van te dunne wanden, gietgaten, poreusheid, overdreven slijtage in het gietijzer, breuken van krukassen of verborgen oorspronkelijke gebreken: voor beschadigingen aan onderdelen zoals tandraderen, kogelladers, vliegwiel, tapeinden, enz…. dewelke wij noodzakelijker wijs uit cilinders of krukassen moeten wegnemen om het werk te kunnen uitvoeren.
 • Om welke reden ook, wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden, voor de door de klant geëiste terugbetaling van een hoger bedrag dan dit gelijk aan onze factuur waarmede de oorspronkelijke herstelling werd uitgevoerd.