EureTechFlash - Airconditioning

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Gelieve in te loggen voor het versturen van deze document per email!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

Plaats reactie met e-mailadres (bevestigen van e-mail is vereist om de reactie te plaatsen op de website) of in te loggen om een opmerking te posten

10. 10 — www . eurecar . org k li M aatregeling De bedoeling van klimaatregeling in een voertuig is dat de passagiers comfortabel kunnen reizen bij aangename temperaturen. Dat kan omdat er continu lucht met de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad wordt aangevoerd door de ventilatieopeningen. Doorheen de jaren is klimaatregeling sterk geëvolueerd. Vroeger ge - bruikte men eenmanueel klimaatregelingssysteem. De bestuurder zette de compressor aan en uit en regelde zelf de temperatuur, de luchtsnel - heid, enzovoorts. Vervolgens werd de elektronisch gestuurde klimaatrege - ling geïntroduceerd om het comfort van de inzittenden te verhogen. Die heeft een regeleenheid die de luchttoevoer en temperatuur beheert. De bestuurder moet enkel nog de gewenste temperatuur instellen. Klimaatregeling is tegenwoordig zelfs zo geavanceerd dat het mogelijk is om de temperatuur voor elke zetel apart te regelen, voor een verschillend thermisch comfort in elke zone. Er zijn systemen met twee, drie en zelfs vier verschillende zones. e lektronisch beheer Een automatisch klimaatregelingssysteem heeft een regeleenheid die, volgens de wensen van de bestuurder, verschillende actuators beheert aan de hand informatie van de verschillende sensoren die op verschil - lende plaatsen in het klimaatregelingssysteem geïnstalleerd zijn. Het onderstaande schema geeft het werkingsprincipe van een automa - tisch klimaatregelingssysteem weer.

14. 14 — www . eurecar . org Tandwielmotoren Die openen en sluiten de kleppen in de klimaatbox, waardoor koude of warme lucht in de cabine stroomt. De kleppen voor recirculatie, lucht - stroom en luchtmenging worden aangedreven door de hoofdmotor. Om die kleppen te bewegen, gebruiken sommige modellen stappenmo - toren. De regeleenheid bepaalt de positie van de kleppen zonder positie - sensoren. De lucht stroomt door verschillende buizen in de klimaatbox, afhankelijk van de verwarmingsbehoefte van de inzittenden. Wanneer de bestuurder om koude lucht vraagt, gaat de lucht rechtstreeks door de verdamper. Zo niet gaat de lucht door een extra verwarming met behulp van een meng - klep. Tot slot wordt de gevraagde luchtstroom verdeeld over de verschil - lende ventilatieopeningen. Luchtventilatorturbine Die bevindt zich in de klimaatbox. Hij blaast verse lucht via de ventilatiebui - zen in de cabine. De draaisnelheid van de ventilator kan geregeld worden door de bestuurder of, wanneer de airconditioning in automatische modus staat, door de regeleenheid van het klimaatregelingssysteem.

15. www . eurecar . org — 15 p roble M en Terwijl de airconditioning werkt, zijn de onderdelen en componenten onderhevig aan verschillende krachten, zoals de temperatuur en druk terwijl ze werken. Sommige componenten kunnen lekken, vastlopen of breken. Een van de vaakst voorkomende problemen bij airconditioning is dat de ventilatoropeningen vieze geurtjes verspreiden. Die worden veroorzaakt door vocht rond de verdamper. Dat ontstaat omdat de lucht condenseert als die door de lamellen stroomt. De geur verergert door schimmel en bacteriën. U kunt dat probleem oplossen lossen zonder de verdamper te demonteren. Gebruik eenvoudigweg een schoonmaakproduct in de vorm van een spuitbus. Gebruiksaanwijzing: 1. Droog het oppervlak van de verdamper met de verwarming van het voertuig. Zet de temperatuur zo hoog mogelijk en de luchtverdeler in de laagste stand. 2. Laat de ventilator ongeveer 10 minuten werken op de krachtigste stand en in recirculatiemodus. 3. Wanneer het vocht weg is, zet u het klimaatregelingssysteem op een koude stand zonder dat de airconditioning begint te werken. 4. Spuit het schoonmaakproduct vervolgens in de roosters waar de lucht binnenkomt en buitengaat. Laat het product 10 minuten inwer - ken met de verwarming in recirculatiemodus. 5. Laat de verdamper en de binnenkant van het klimaatregelingssys - teem vervolgens drogen zoals in de stap 1. 6. Zet tot slot de deuren van het voertuig open en laat ongeveer 10 minuten verluchten. Een ander veelvoorkomend probleem is te lage druk in de verdamperuitla - ten. Dat komt over het algemeen omdat de filter verstopt zit met pollen als gevolg van slecht onderhoud of veelvuldig gebruik in stoffige omgevingen. In dat geval moet de filter worden vervangen. Hieronder vindt u de meest voorkomende problemen in de belangrijkste airconditioningsonderdelen. V E E L V O O R K O M E N D E P R O B L E M E N

12. 12 — www . eurecar . org Cabinetemperatuursensor Die staat normaal gezien ergens op het dashboard en heeft een kleine ventilator, zodat hij lucht van in de cabine door de sensor kan circuleren. Dankzij die informatie kan de eenheid zorgen voor de gewenste tempera - tuur. Luchttoevoersensoren Die meten de temperaturen in de verschillende ventilatieopeningen. Het aantal sensoren en hun locatie hangt af van het type klimaatregelings - systeem en hoe dat in het voertuig is geïnstalleerd. Voor een zo compleet mogelijke klimaatcontrole omvat het systeem ook sensoren voor zonnestraling, luchtkwaliteit en luchtvochtigheid. Zonnestralingsensor Die staat bovenop het dashboard. Hij detecteert de zonnewarmtebelasting in de cabine en geeft die door aan de klimaatregelingseenheid zodat die de temperatuur in de cabine kan aanpassen op de gewenste plaats. De sensor werkt op basis van een of meer fotodiodes, die sterkere lucht - stromen en meer lichtinval toelaten. In complexere klimaatregelingssys - temen, zoals die met twee of vier zones, zijn er dus ook meer van die sensoren om te temperatuur in elke zone accuraat te regelen.

6. 6 — www . eurecar . org b elangrijkste airconditioningsonderdelen c ompressor Dit onderdeel comprimeert het gas zodat de druk van de koelvloeistof in het systeem stijgt. De compressor wordt normaal gezien aangedreven door de motor met behulp van een hulpaandrijfriem. In hybride en elektrische voertuigen wordt de compressor aangedreven door een elektrische motor. Zuigercompressor Momenteel de meest gebruikte compressor ter wereld. Die compressor wordt gekenmerkt door een reeks interne zuigers en een oscillerende schuine of bewegende plaat. De compressor werkt als volgt. De schuine schijf draait concentrisch met de schacht en creëert een interne axiale beweging van de zuigers die de zuig- en compressiefases uitvoeren. De kleppenplaten zitten aan beide kanten van de compressor en zorgen automatisch voor de zuig- en af - voerfases in elke cilinder. Scrollcompressor Die compressor bestaat uit twee spiralen, een vaste en een bewegende. Die laatste wordt aangedreven door de ingaande as van de compressor.

13. www . eurecar . org — 13 Luchtkwaliteitsensor Die zit aan de ingang van de klimaatbox. Hij spoort schadelijke stoffen of gassen op die de cabine binnenkomen en die afkomstig kunnen zijn van de verbrandingsmotor. Als de sensor een gevaarlijke stof detecteert, wordt de recirculatieservomotor geactiveerd die de luchtaanvoerklep sluit. Luchtvochtigheidssensor Die sensor meet de relatieve luchtvochtigheid van de lucht en de tempera - tuur rechtstreeks aan de binnenkant van de voorruit en bepaalt op basis van die gegevens de dauwpunttemperatuur. Normaal gezien zit de sensor achter de achteruitkijkspiegel. Door slechte weersomstandigheden kan de zichtbaarheid op de weg ver - minderen door aanslag op de voorruit. Aan de hand van de informatie van de luchtvochtigheidssensor past de regeleenheid de luchttoevoer naar de voorruit aan, zo voorkomt u aanslag. a ctuators van H et kli M aatregelingssystee M Het klimaatregelingssysteem bestaat uit verschillende elektrische motoren die de lamellen en de luchtventilatorturbine aandrijven. Al die elementen zitten in de klimaatregeleenheid, die gewoonlijk in twee delen is verdeeld. Een deel is verantwoordelijk voor de luchtaanvoer en de luchtstroom, het andere deel regelt de verdeling van de lucht naar de verschillende zones in de cabine. K L I M A A T R E G E L I N G

3. www . eurecar . org — 3 Dat is een natuurlijk proces in de atmosfeer. Als gevolg van het broeikasef - fect is de gemiddelde temperatuur op aarde 15°C in plaats van -18°C. De temperatuur hangt af van de afstand tussen het aardoppervlak en de zon en is essentieel voor het natuurlijke evenwicht. M I L I E U - I M P A C T V A N G E F L U O R E E R D E G A S S E N Milieu-i M pact van gefluoreerde gassen Het broeikaseffect Er zijn verschillende factoren die leven op aarde mogelijk maken. Een van de belangrijkste factoren is de atmosfeer, die ons van de nodige zuurstof voorziet. Die ademen we niet alleen in, maar die zorgt ook voor een om - gevingstemperatuur die leven mogelijk maakt. Twee van de elementen die hiertoe bijdragen in de atmosfeer zijn het broeikaseffect en de ozonlaag. Percentage van de belangrijkste gassen die bijdragen tot het broeikaseffect CO ² 55% CFC, HFC, HCFC 24% CH 4 15% Distikstofmonoxide 6% stofvorm D oor D e ver D amper gaat . D aar zet D e vloeistof uit en ver D ampt ze . D e toestan D sveran D ering van vloeistof naar gas in D e ver D amper onttrekt warmte aan D e frisse lucht , waar D oor D ie afkoelt boven D e ver D amperlamellen . v ervolgens trekt D e compressor het gasvormige koelmi DD el met lage D ruk terug naar binnen en comprimeert het opnieuw . D aarmee is het koelcircuit afgeron D . D ankzij D e toestan D sveran D ering van het koelmi DD el in D e verschillen D e on D er D elen van het koelcircuit , blijft D e i D eale temperatuur in D e cabine zo behou D en .

8. 8 — www . eurecar . org Spiraalverdampers bestaan uit een platte buis met verschillende interne kanalen. Buisverdampers bestaan uit een reeks parallelle buizen in ver - schillende segmenten die aan hun uiteindes samengevoegd zijn d.m.v. gelaste elleboogstuk - ken. Plaatverdampers zijn gemaakt van een reeks parallelle platen. Verdampers kunnen op drie verschillende manieren gebouwd worden: e xpansieklep Dat is een van de onderdelen die de hogedrukkant van de lagedrukkant scheiden. De expansieklep bevindt zich bij de verdamper. De klep regelt de overgang van het vloeibare koelmiddel in het hogedrukcircuit naar la - gedrukcircuit, waar het verdampt. In plaats van de expansieklep is er soms een ander apparaat aanwezig, de smoorklep of doorlaatopening. Dat type klep regelt de toevoer niet en moet dus worden gebruikt in combinatie met een compressor met varia - bele capaciteit die de vloeistoftoevoer regelt. De compressor heeft een gekalibreerde opening die een bepaalde hoeveelheid koelmiddel doorlaat. Daardoor daalt de druk en zet de vloeistof uit.

18. 18 — www . eurecar . org t ec H nisc H e toelic H tingen AUDI, SEAT, SKODA, VW Symptoom 01273 - Werkt niet / Kortsluiting naar positief. Periodieke mechanische storing. De airconditioning werkt niet. De koudelucht - ventilator werkt niet. Oorzaak Dit is een fout in de koolborstels van de ventilator. Oplossing De koudeluchtventilator moet worden vervangen. VAG GROUP Hieronder vindt u de lijst van de meest voorkomende problemen in het klimaatregelingssysteem. Afhankelijk van de fabrikant en het model kunnen er na verloop van tijd veel problemen opduiken. Deze problemen werden geselecteerd op het onlineplatform www.einavts.com. Op dat platform kan u zoeken op merk, model, serie, systeem en sub - systeem waarin het probleem optreedt. AUDI, SEAT, SKODA, VW Symptoom P1672/18080: Radiatorventilator 1 activeringsapparaat, Werkt niet/kortsluiting naar aarde. P0480/16864: Radiatorventilator 1 activeringsapparaat, elektrische fout. Injectieprobleemlichtje aan. Oorzaak Er zit stof in radiatorventilator 2 (kleine ventilator). Oplossing Controleer via de diagnosetool of beide ventilatoren op hetzelfde moment worden geactiveerd en gedeactiveerd door de airconditioning aan en uit te zetten of door de motor op te warmen tot ongeveer 90°C. Als er maar een ventilator werkt of de ventilatoren niet synchroon werken, controleer dan de installatie. Vervang de betrokken ventilator als er geen fout zit in de bedrading. VAG GROUP STILO (192) 1.8 16V (192_XC1A) (192 A4.000) Symptoom P1531 - Airconditioningsrelais in de motorregeleenheid. C1101 - CAN (NCM)-netwerk, ongeldig signaal bij de brake node . ESP-waarschuwingslampje aan bij de eerste start of wanneer de motor draait. OPMERKING: Deze technische opmerking is alleen van toepassing op voertuigen met chassisnummers van 367397 tot 433908. Oorzaak Incompatibiliteit van de ECU-software en het airconditioningssysteem, waardoor sommige signalen die de ECU ontvangt, weergegeven worden als ongeldig. Oplossing Herprogrammeer de ECU met nieuwe up-to-date software. FIAT CLIO III (BR0/1, CR0/1), MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), SCENIC II (JM0/1_) Symptoom DF1070: Koude loop. Het klimaatcontrolesysteem koelt de cabine niet af. Oorzaak Beschadigde compressorconnector. Oplossing Controleer met de hand of de compressorplaat vrij draait. Als dat zo is, vervang de compressorconnector van de klimaatrege - ling en wis de opgeslagen DF. RENAULT

7. www . eurecar . org — 7 B E L A N G R I J K S T E A I R C O N D I T I O N I N G S O N D E R D E L E N De werking van de scrollcompressor is gebaseerd op de overdracht van een hoeveelheid gas van de buitenzijde van de spiraal (waar het wordt op - genomen) naar het middelpunt, waardoor de kamer steeds kleiner wordt. De condensor w isselaars Het airconditioningscircuit heeft twee warmtewisselaars: de condensor en de verdamper. Die geven de warmte door van de vloeistof die in het voer - tuig circuleert. Dat is de warmtewisselaar in de motorruimte. Normaal gezien wordt die voor de koelradiator geplaatst. De condensator koelt de vloeistof in de koelradiator af. Condensors worden op verschillende manieren geproduceerd, afhanke - lijk van de gebruikte technologie. De meest courante zijn condensors met koperen leidingen en aluminium vinnen, condensors in de vorm van een spoel, met platte buizen en ‘parallel flow’-condensors. Spiraalcondensor ‘Parallel flow’-condensor De verdamper De verdamper bevindt zich in de klimaatregeleenheid. Het is het belang - rijkste onderdeel van het lagedrukcircuit. De koelvloeistof komt aan bij de verdamper in twee toestanden, zowel vloeibaar als gasvormig. Dat komt omdat de daling van de druk de kookpunttemperatuur verlaagt.

11. www . eurecar . org — 11 K L I M A A T R E G E L I N G s ensoren klimaatregelingssysteem Omdat het klimaatregelingssysteem verantwoordelijk is voor verschillende temperaturen en de verspreiding ervan via de ventilatieopeningen, halen ze hun informatie vooral uit de temperatuursensoren die strategisch ge - plaatst zijn voor meer efficiëntie. Al die sensoren zijn normaal gezien van het NTC-type, hun weerstand ver - mindert als de temperatuur stijgt. De belangrijkste sensoren zijn die van de verdampertemperatuur, de buitentemperatuur, de cabinetemperatuur, de luchttoevoertemperatuur en de motortemperatuur. Verdampertemperatuursensor Die staat voor de verdamperlamellen, in het koudste gedeelte. De ver - dampertemperatuur is essentieel om ijsvorming in de verdamper te voor - komen. Buitentemperatuursensor Die sensor zit in de voorbumper of in een van de zijspiegels. De buiten - temperatuur is essentieel voor de veiligheid van de compressor. Wanneer de sensor een omgevingstemperatuur lager dan 5°C detecteert, legt de sensor de compressor stil om te voorkomen dat hij stuk gaat. Motortemperatuursensor De informatie van de temperatuursensor kan u aflezen op de regeleen - heid van de motor. Als de motor oververhit raakt, wordt de airconditio - ningscompressor stilgelegd.

20. 20 — www . eurecar . org AD Beldis is een samenwerkingsverband van een 20-tal grossiers in België en Luxemburg, ondersteund door een ervaren team in Kortenberg. Via de samenwerking met AD Benelux maakt AD Beldis deel uit van AD International (www.ad-europe.com). De AD Beldis grossier is een one-stop-shop voor de professionele autoreparateur en biedt naast een compleet gamma aan onderdelen, werktuigen en uitrusting ook technische ondersteuning. Dit EureTechFlash magazine biedt inzicht in nieuwe autotechnologieën en verschijnt 2 tot 3 keer per jaar. Het zal de professionele automonteur motiveren om de technische evolutie op de voet te volgen en te blijven investeren in technische opleiding en bijscholing. Download de electronische versie van het magazine of lees meer over AD Beldis op www.adbeldis.com. Het technische competentie - niveau van reparateurs is van vitaal belang en in de toekomst misschien wel bepalend voor hun voortbestaan. Eure!Car is een initiatief van Autodistribution International met hoofdzetel in Kortenberg, België (www.ad-europe.com). Het Eure!Car-programma biedt een uitgebreide reeks hoogkwalitatieve technische opleidingen voor professionele reparateurs. De opleidingen worden gegeven door de nationale AD organisaties en hun onderdelendis - tributeurs in 33 landen. Bezoek www.eurecar.org voor meer informatie of om de opleidingen te bekijken. i ndustriële e ure! c ar-partners Beperkende vermelding: De informatie opgenomen in deze brochure is niet beperkend en louter informatief, en stelt de auteur geenszins verantwoordelijk. AD Autoparts Hasselt Diepenbekerweg 30/4 3500 Hasselt 011 - 56 66 30 AD Autoparts Sint Truiden Luikersteenweg 118 3800 Sint Truiden 011 - 68 11 26 AD Autoparts Tessenderlo Diesterstraat 192 3980 Tessenderlo 013 - 66 51 27 AGM Groupe* Rue de Charbonnage 12 4100 Seraing 04 - 338 30 30 Auto M&M* Rue Picard 58-60 1080 Brussel 02 - 420 30 30 AUTOFIX** Stasegemsesteenweg 190 8530 Harelbeke 056 - 22 40 30 AUTOGAMMA Itegembaan 210 2590 Berlaar 034 - 91 82 90 Automécanique ZAC Haneboesch II 4563 Niederkorn - GD Luxembourg +352 50 28 78 10 Autopièces Barvaux Rue de l'Industrie 3 6940 Barvaux- sur - Ourthe 086 - 45 55 27 Autoplus Dilbeek Ninoofsesteenweg 203 1700 Dilbeek 02 - 569 30 90 Auto-Service Neringstraat 9 9700 Oudenaarde 055 - 31 48 05 Autovak De Villermontstraat 32 2550 Kontich 03 - 450 93 90 Brouwers Nieuwlandlaan 7 zone B211 3200 Aarschot 016 - 56 79 01 Centr'auto Route de Couillet 2098 6200 Chatelet 071 - 38 01 98 Coppin A. Ijslandstraat 9 8400 Oostende 059 - 50 08 16 DM Auto Place Communale 56 1332 Genval 02 - 654 10 18 Ets. Deloge Avenue Reine Astrid 30-32 4500 Huy 085 - 21 48 67 Gramat Guido Gezellelaan 16 9800 Deinze 09 - 386 19 73 Grauwen Bilzen Tongersestraat 60 3740 Bilzen 089 - 41 32 64 Grauwen Tongeren Luikersteenweg 47 3700 Tongeren 012 - 23 49 99 Janssens-Geerinck Auto-Onderdelen Noord-Brabantlaan 16 2300 Turnhout 014 - 45 37 96 S.D.S. Carparts Hogenakkerstraat 69-71 9170 De Klinge 03 - 707 13 43 Thierry Autopièces Boulevard de Douai 87 4030 Grivegnée 04 - 342 74 72 Timmermans* Lutlommel 239 3920 Lommel 011 - 64 37 87 * pending ** B partner v oor meer informatie bent u welkom bij uw dichstbijzijnde ad Beldis grossier.

17. www . eurecar . org — 17 f ilter-droger De filter is gesatureerd en het circuit is verstopt. Als de filter verstopt is, kan er niet genoeg vloeistof door en gedraagt de filter zich als een expansieklep. Raak, om het probleem te bevestigen, de aanvoer- en af - voerleidingen aan en controleer of ze dezelfde temperatuur hebben. Is de filter verstopt? Vervang de filter. e xpansieklep Interne verstopping, klep zit vast in de open of gesloten positie. Controleer met behulp van een laadstation de druk in het hoge- en lagedrukcircuit om te zien of de klep naar behoren werkt. Controleer of de klep en de fitti ngs niet lekken. Gebruik een infraroodthermometer om de temperatuur van de aanvoer- en afvoerleidingen van de expansieklep te meten. Als de expansieklep verstopt is of als er vuil in zit, moet de klep vervangen worden. Als het verschil tussen de aanvoer- en afvoertemperatuur van de expansieklep minimaal is, dan staat de klep open of is er niet voldoende gas. Vul in dit geval het gas bij om te zien of de klep correct werkt. Indien niet moet de klep vervangen worden. v erdamper Gaten in het verdamperoppervlak als gevolg van corrosie, lamellen verstopt met vuil, lekken in de aanvoer- of afvoerconnectoren. Slechte geurtjes in de cabine als gevolg van bacteriën op het verdamperoppervlak. Zijn er gaten? Vervang de condensor. Er mag geen vuil meer opzitten. Zitten de connectoren los? Vervang de O-ringen. Zijn er problemen met de lasnaden van de connectoren? Vervang de verdamper. Controleer of de verdamper niet lekt en of er geen vuil op de lamellen zit. Controleer of de lasnaden van de connectoren in goede staat zijn en controleer het aandraaimoment. V E E L V O O R K O M E N D E P R O B L E M E N

2. 2 — www . eurecar . org D e systemen D ie gebruikt wor D en om D e temperatuur in D e auto te verhogen of verlagen , zijn gebaseer D op warmteover D racht D oor mi DD el van warmtewisselaars . D e verse of gerecirculeer D e lucht stroomt D oor D ie wisselaars , waarna ze via buizen in D e cabine terechtkomt . D e reactietij D van een bestuur D er hangt af van zijn of haar comfortniveau . D e lichaamstemperatuur is een van D e belangrijkste factoren D ie D at niveau beïnvloe D en . w anneer D e buitentemperatuur hoger is D an D e li - chaamstemperatuur , kan het lichaam niet afkoelen . w anneer D e buitentemperatuur te laag is , maakt het li - chaam niet genoeg energie aan om zijn normale tempera - tuur te behou D en . h et menselijk lichaam pro D uceert voort D uren D energie . D e i D eale omgevingstemperatuur is ongeveer 15 gra D en lager D an onze normale lichaamstemperatuur , zo ’ n 21 of 22 gra D en c elsius . D e toestan D van een materie kan veran D eren D oor er energie aan toe te voegen of van weg te nemen . w ater ver D ampt als je het opwarmt in een recipiënt , het wa - ter wor D t D us gas . a ls D e water D amp afkoelt , wor D t het opnieuw een vloeistof . k oelt het nog ver D er af , D an wor D t het een vaste stof . i n het algemeen werkt het aircon D itioningssysteem in een auto volgens het compressieprincipe . D at wor D t toegepast op D e gefluoreer D e gassen , D ie hebben D aar D e i D eale eigenschappen voor . D e compressor , aange D reven D oor D e motor , compri - meert het gasvormige koelmi DD el van D e ver D amper , waar D oor D e temperatuur en D e D ruk stijgen . h et warme , gecomprimeer D e gas wor D t gekoel D in D e con D ensor D oor D e stroom van frisse lucht . a ls het gas afkoelt , wor D t het vloeibaar . w anneer het volle D ig vloeibaar is , accumuleert het koelmi DD el van D e con D ensor in D e filter - D rogertank , waar vocht en onzuiverhe D en verwij D er D wor D en . h et koelmi DD el gaat van D e filter - D roger naar D e ex - pansieklep , waarna het afgekoel D e koelmi DD el in vloei -

4. 4 — www . eurecar . org d e ozonlaag De ozonlaag is een natuurlijk gevolg van de ultraviolette stralen die zuur - stofmolecules (O 2 ) splitsen in twee atomen. Die hechten zich aan gesple - ten zuurstofmoleculen en vormen zo ozonmolecules (O 3 ). Dat proces vindt plaats op 25 kilometer van de aarde en noemen we de ozonlaag. Sommige elementen zoals chloor breken ozon af op een onnatuurlijke manier. De ongecontroleerde uitstoot van CFK’s in de atmosfeer is verant - woordelijk voor de zogenaamde gaten in de ozonlaag. e uropese regelgeving M et betrekking tot gefluoreerde gassen Om aan de Kyotonormen te voldoen, publiceerde de Europese Unie in 2006 Verordening (EG) Nr. 842/2006 van 17 mei inzake bepaalde geflu - oreerde broeikasgassen. De verordening reglementeert het gebruik van HFK’s, PFK’s en SF6, die een aardopwarmingsvermogen (global warming potential of GWP) hebben dat 120 tot 220.000 keer groter is dan kooldi - oxide (CO 2 ). Richtlijn 2006/40/EG van 17 mei betreffende emissies van klimaatrege - lingsapparatuur in motorvoertuigen reglementeert ook een deel van de autosector met betrekking tot bepaalde gefluoreerde gassen. Daarnaast is er ook nog de Verordening (EG) 1005/2009 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen. Die verordening verbiedt het gebruik van CFK’s en HCFK’s voor navullingen, inclusief het hergebruiken van gas bij het onderhoud van klimaatregelingssystemen die koelmiddelen met CFK’s of HCFK’s gebruiken. Elk land moet zijn eigen wetgeving bepalen voor het certificeren van per - soneel dat de volgende taken uitvoert: • Airconditioningssystemen installeren in voertuigen waar die er niet standaard in zitten. • Onderhoud en dienstverlening, inclusief lekkagecontrole, bijvullen en terugwinnen van gefluoreerde gassen. • Hanteren van gasreservoirs. Het bedrijf of de garage moet niet gecertificeerd zijn, maar het personeel dat die handelingen uitvoert, moet wel gecertificeerd zijn. Enkel bedrijven of garages die gekwalificeerd personeel hebben, mogen koelmiddel kopen op basis van gefluoreerde gassen.

5. www . eurecar . org — 5 E U R O P E S E R E G E L G E V I N G - O N T W I K K E L I N G V A N A I R C O N D I T I O N I N G o ntwikkeling van airconditioning Geldende voorschriften Verordening (EG) 842/2006 Het doel van die verordening is om de HFK-, PFK- en SF 6 -uitstoot te verminderen, die bijdraagt tot de opwarming van de aarde. Verordening (EG) 307/2008 De verordening is afgeleid van de vorige en stelt de minimumvereisten en voorwaarden vast voor de wederzijdse erkenning van certificaten van personen die werken met gefluoreerde gassen in voertuigen. Verordening (EG) 1494/2007 Die verordening reglementeert de vorm en de voorschriften voor de etikettering van producten die gefluoreerde gassen bevatten. Verordening (EG) 1005/2009 Die verordening reglementeert het gebruik van CFK’s en HCFK’s. Richtlijn 2006/40/EG De richtlijn heeft betrekking op de uitstoot van airconditioningssystemen in motorvoertuigen en wijzigt Richtlijn 70/156/EEG. Hoewel de werking van airconditioningssystemen niet veel is veranderd sinds de begindagen, zijn het type koelgas en de verschillende compo - nenten wel geëvolueerd. De eerste ontwikkelingen hebben betrekking op de compressors. De schottencompressors verdwijnen stilaan. Scrollcompressors, die vooral gebruikt worden in hybride en elektrische voertuigen, maken nu gebruik van een verbeterde technologie. En tot slot gebruiken de zuigercompres - sors nu verschillende zuigers. Schottencompressor Scrollcompressor Zuigercompressor Een andere belangrijke ontwikkeling is het controleren van de kalibratie voor de verdamper. De thermostaten worden vervangen door expansie - kleppen met twee of vier aansluitingen, voor een efficiëntere we rking. Er is een stijgende vraag naar niet-vervuilende koelgassen. R12 werd ver - vangen door R134a. Onlangs werden alle voertuigen uit 2011 of jonger verplicht om R1234yf te gebruiken, een minder schadelijk broeikasgas. De meeste elektronische onderdelen van een airconditioningssysteem zijn ontworpen om het systeem beter te beheren, met het oog op de input van compressoren met variabele capaciteit. Zo wordt de motor minder belast en verbruikt die minder brandstof.

9. www . eurecar . org — 9 De filter-droger bevindt zich in het hoge - drukcircuit. De belangrijkste functies zijn: een reservoir vormen voor het vloeibare koelmiddel, onzuiverheden uit het systeem filteren voor die de expansieklep bereiken en, voor zover dat mogelijk is, vocht uit het circuit halen. Dat kan namelijk erg schade - lijk zijn. Sommige modellen hebben een kijkglas. Als er daarin bellen te zien zijn, zit er stoom voor de expansieklep in het hogedrukcircuit. De oorzaak? Er is te weinig gas, er zit vocht in het circuit of de filter zelf zet uit. Sommige airconditioningsinstallaties heb - ben nog een ander type filter-droger: de ac - cumulator of vergaarbak. Het verschil met de eerste filter-droger is dat de accumulator hier wordt geïnstalleerd in het lagedrukcircuit, omdat die werkt op een veel lagere druk. Er is dan ook geen kijkglas, want door de plaatsing in het lagedrukcircuit is het koelmiddel in de filter gasvormig. B E L A N G R I J K S T E A I R C O N D I T I O N I N G S O N D E R D E L E N f ilter-droger v eiligheidstoestellen Naast de functionele airconditioningsonderdelen worden in het koelvloei - stofsysteem ook nog veiligheidskleppen en druksensoren geïnstalleerd, om het circuit te beschermen. Overdrukklep in de compressor Dat is een veiligheidsklep die een deel van de vloeistof naar buiten loodst wanneer de druk in het hogedrukcircuit hoger is dan 30 bar, om zo de verschillende onderdelen te beschermen. De overdrukklep wordt gemon - teerd op de compressor. Druksensoren De druksensoren voorkomen storingen van systeemonderdelen. Ze be - schermen vooral de compressor wanneer de druk te hoog is of verkeerd wordt weergegeven. Ze bevinden zich in het hoge- of lagedrukcircuit. De hogedruksensor wordt meestal voor of achter de condensor geïnstal - leerd, afhankelijk van de fabrikant. De lagedruksensor bevindt zich in de lagedrukleiding tussen de verdamper en de compressor.

16. 16 — www . eurecar . org • Onderdelen kunnen vastlopen of breken omdat ze niet genoeg gesmeerd zijn of omdat ze in aanraking zijn gekomen met vloeibaar koelmiddel. • Inspecteer met een speciale ultraviolette lamp de zones waar er koelvloeistof zou kunnen lekken. • Sluit het laadstation aan op het circuit en controleer de hoge en de lage druk. • Controleer of de spanning aan de spoel juist is, alsook de weerstand en de aarding. • Wanneer de compressor vastloopt of interne schade oploopt, moet die vervangen wor - den. • Als de compressor lekt aan de buitenkant, moeten de dichtingen worden vervangen als de fabrikant die voorziet. • Als de druk niet correct is door slijtage van een van de interne compressoronderdelen, kan dat hersteld worden als de fabrikant de wiselstukken voorziet. Zo niet, moet de com - pressor vervangen worden. • Als de spoel gebroken is, of de isolatie ervan geaard, moet de elektromagnetische kop - peling vervangen worden. c ondensor Gaten als gevolg van corrosie op het condensoroppervlak, verstopte lamellen, of lekkage in de input- en outputconnectoren. Controleer de buitenkant van de condensor en de manier waarop hij is vastge - maakt. Controleer of de luchtkanalen niet verstopt zitten. Controleer of de lasnaden van de connectors nog in goede staat zijn en controleer het aandraaimoment. Zijn er gaten? Vervang de condensor. Is de condensor niet goed vastgemaakt? Maak hem dan correct vast. Is de condensor verstopt? Verwijder dan de vreemde voorwerpen uit de lamellen. Zitten de connectoren los? Vervang de O-ringen. Zijn er problemen met de lasnaden van de connectoren? Vervang de condensor. Zuigercompressor • Vastlopen of interne schade • Lekken van koelmiddel • Lage compressorefficiëntie • Probleem bij de elektromagnetische koppeling

1. E E n actu EE l t E chnisch inzicht in innovati E s in d E auto-industri E Uitgave 2 2 AIRCONDITIONING Eure t echFlash is een publicatie van ad i nternational (www.ad-europe.com) d ownload alle Eure t echFlash versies op www.eurecar.org in deze uitgave  i nleiding 2 Ontwikkeling van airc O nditi O ning 5 Milieu-i M pact van geflu O reerde gassen 3 t echnische t O elichtingen 18 e ur O pese regelgeving 4 Belangrijkste airc O n - diti O nings O nderdelen 6 k li M aatregeling 10 v eelv OO rk OM ende pr OB le M en 15

19. www . eurecar . org — 19 T E C H N I S C H E T O E L I C H T I N G E N AURIS Symptoom B1421 - Open circuit of kortsluiting in de zonlichtsensor aan de passagierskant. Uit de ventilator aan de rechterkant komt lucht met omgevingstemperatuur en dan kan niet worden aangepast. OPMERKING: Code B1421 (Zonlichtsensor) wordt standaard opgeslagen als de diagnose van het klimaatcontrolesysteem in de garage wordt uitgevoerd. Voer de diagnose ook uit buiten de garage in natuurlijk licht om er zeker van te zijn dat de sensor niet defect is. Oorzaak De mengklep aan de rechterkant is gebogen. Oplossing Vervang de klep door het onderdeel met referentie 04007-44142. Neem contact op met uw technisch adviseur voor meer informatie. Neem contact op met uw dealer voor wisselstukken. OPMERKING: Voor dit model is er geen uitsplitsing van de klimaatregelingsinstallatie , u moet dus de voorziene referentie van het onderdeel bestellen. TOYOTA ASTRA H Symptoom Tussen 1500 en 2000 rpm maakt de airconditioningscompressor lawaai. Oorzaak De airconditioningscompressor heeft een variabele capaciteit. Hij wordt geregeld door een magneetklep. De compressor wordt niet correct aangestuurd door de klimaatregeleenheid (ECC), waardoor de compressor intern lawaai maakt. Oplossing Herprogrammeer de klimaatregeleenheid (ECC) met up-to-date software. Vul het koelmiddel bij in het airconditioningssysteem en test het. OPEL RANGE ROVER II (LP) 4.6 (46 D) Symptoom De klimaatregeling/verwarmingssysteem koelt of verwarmt te veel. Oorzaak Probleem in de ventilatormicroschakelaar van de temperatuursensor in de cabine. Oplossing Vervang de temperatuursensor door een nieuwere versie. Neem contact op met uw dealer. LAND ROVER

Weergaven

 • 1542 Totale weergaven
 • 1157 Websiteweergaven
 • 385 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 2

 • 4 www.gramat.be
 • 1 gramat.be